AHLAK DERGİSİ
Ahlak Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1

Ahlak Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1

Makaleler:

Levent Bayraktar, Aşkınlık ve Ahlâk 

Rahmi Karakuş, Ahlâk Üzerine Düşünmek 

Ender Büyüközkara, Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlâkı’nın Ölüm Etiği Temelli Bir Okuması 

Burhaneddin Kanlıoğlu, Rawls – Habermas Tartışması: Politik Liberalizmden Müzakereci Demokrasiye, Benzerin Farklılıkları 

Soruşturma, Felsefenin Ahlâkı

Kenan Gürsoy, “Felsefe bir ahlâk yeridir.” 

Ali Osman Gündoğan, “Ahlâk bir muharebe alanıdır.” 

Cengiz Çakmak, “Evet, felsefenin de artık etiği olacak. Neden? Çünkü felsefe ethos’unu ve nomos’unu yitiriyor.” 

Ayhan Bıçak, “Felsefe, filozofu dürüst olmaya zorlar.” 

Hakan Poyraz,”Filozof bir ahlâk yaratmaz, bir toplumsal ahlâkın içinde doğar.” 

Çeviri/Transkripsiyon:

Mehmed Sadık Rifat Paşa Risâle-i Ahlâk , Haz. Mükerrem Bedizel Aydın, Ender Büyüközkara

Muhammed ed-Devvânî es-Sıddîkî Risâle Fî Îmâni Fir’avn , Haz. Ali Vasfi Kurt

Levent Bayraktar – Aşkınlık ve Ahlâk

Levent Bayraktar – Aşkınlık ve Ahlâk

Levent Bayraktar – Prof. Dr.- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

DOI: 10.5281/zenodo.4172881

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5496-6896

Anahtar Kelimeler: AhlâkAhlâk MetafiziğiAşkınlıkBen ve ÖtekiDeğerŞahsiyet

Yıl: 2020 (Eylül) / Cilt: 1 / Sayı: 1
Sayfa: 1-9

Aşkınlık ve Ahlâk

Özet
İnsan nedir, diğer canlılardan hangi özellikleri ile ayrılır ve hayatın bir anlamı var mıdır gibi sorular ve meseleler, etik ve metafizik bir ele alışı zorunlu kılar. İnsanoğlu, tabiatın içinde ve onun bir parçası olmakla birlikte sadece bir canlı türü değildir. O, fizik ve biyolojik olgularla açıklanıp tüketilebilecek bir varlık da değildir. Çünkü insan, olgularla çevrili ve kayıtlı olmasına rağmen bunların ötesini de tasavvur ve tahayyül edebilen bir değer varlığıdır. İnsan, anlam arayan, anlam atfeden, anlamlandırma ihtiyacı duyan biricik canlıdır. Bu yüzden bütün eylemleri ya bir değerden kaynaklanır ya da bir değeri gerçekleştirmeye yönelir. Değer adına eylemek, ahlâkî bir varlık olmak demektir. Ahlâk, olgu ile yetinmemek ve olması gerekeni gerçekleştirmektir. Ahlâkî şahsiyet, değer adına tavır alabilmek ve kendi bencilliğimizi aşarak, aşkınlaşmak yolunda teşekkül etmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada, insanın değer bilinci geliştirmek suretiyle, ahlâkî bir şahsiyet olarak aşkınlaşması problematiği irdelenmektedir.

Rahmi Karakuş – Ahlak Üzerine Düşünmek

Rahmi Karakuş – Ahlak Üzerine Düşünmek

Rahmi Karakuş – Prof. Dr.- Sakarya Üniversitesi

DOI: 10.5281/zenodo.4173147

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6415-5501

Yıl: 2020 (Eylül) / Cilt: 1 / Sayı: 1
Sayfa: 10-16

Anahtar Kelimeler: AhlâkDeğerler EğitimiEtik

Ahlak Üzerine Düşünmek

Bilgi ve iletişimin arttığı, teknolojinin kendisini aşan gelişmelerle insan hayatına buyurgan olduğu zamanımızda ahlaki hayatımızın sorunları da çetrefilleşmiş durumdadır. Ahlak hakkında soruşturma yapan felsefe ise (etik) bu alanda kendisini daha çok analiz ve kritik faaliyeti ile sınırlandırmış durumdadır. Hâlbuki felsefenin tarihi – yakın zamanlara kadar- hakikat araştırması ile çıktığı düşünme serüvenini ahlakla taçlandırma örnekleri ile doludur. Felsefe ahlaki normlar ve erdemler hakkında düşünme ve tekliflerde bulunmak bir tarafa ahlak hakkında soruşturma yapan felsefe felsefeden ayrılmak üzeredir. Diğer taraftan değerler eğitimi adıyla ahlakilik sorununa çözüm bulmaya çalışılması da söz konusudur. Değerler eğitiminin ‘sosyal bilim’ anlayışı ile ele alınışı ve fakat felsefi düşünce ile ilişkisiz bir araştırma ve uygulama geliştiriyor oluşu problemlidir. Sosyal bilimlerle felsefi düşüncenin birlikle çalışması zorunludur. Ahlak insaniliğimizin özsel kısmında yer almaktadır. Bilişsel yanımız ile eyleyen yanımızı birbirinden bağımsızlaştırmak düşüncede mümkün olabilir ancak bu pratikte mümkün değildir. Bu nedenle ahlakilik hem özsel (kişili olma) yönümüz hem de her eylemimizi belli bir derecede kuşatıcıdır.

Ender Büyüközkara – Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlakı’nın Ölüm Etiği Temelli Bir Okuması

Ender Büyüközkara – Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlakı’nın Ölüm Etiği Temelli Bir Okuması

Ender Büyüközkara – Dr.- Sakarya Üniversitesi

DOI: 10.5281/zenodo.4173340

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6415-5501

Yıl: 2020 (Eylül) / Cilt: 1 / Sayı: 1
Sayfa: 17-33

Anahtar Kelimeler: HareketHürriyetİradeİsyanÖlüm EtiğiSorumluluk

Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlakı’nın Ölüm Etiği Temelli Bir Okuması

Özet

Nurettin Topçu, Maurice Blondel’in hareket felsefesi ve tasavvuf temelinde ahlak anlayışını oluşturur. Bu anlayış iradeci idealizm, hareket ahlakı ve isyan ahlakı tabirleriyle ifade edilmektedir. Bu çalışmada Topçu’nun ahlak alanına ilişkin görüşleri ölüm etiği bağlamında değerlendirilecektir. Ölüm etiğinden kastım, “Ölmeden önce ölünüz” hadisiyle veciz bir biçimde ifade olunan, mecazî veya iradî ölüme dayalı bir ahlak anlayışıdır. Bu ölümle insan kendi benliğini bir açıdan Mutlak Varlık’ta yok ederek O’nda, O’ndan ve O’nunla olduğunun bilincine varır ve bu bilinç doğrultusunda ahlaklanır. Topçu’nun isyan ahlakı ölüm etiği perspektifinden değerlendirildiğinde şu hususlar dile getirilebilir: İnsan ferdî veya içtimaî türlü ayak bağları tarafından esir edilmiş haldedir. Bu esaretten kurtulmak için Allah’sız benliğe karşı isyan ve dolayısıyla hareket gerekir. Bunun neticesinde ise kişi tüm ferdî ve içtimaî aşamalardan geçerek sonsuzluğa, Mutlak Varlık’a ulaşır; O’nun iradesine teslim olur ve O’nun varlığında kendi varlığı silinir. Bu durumda mecazî veya iradî ölüm gerçekleşir. Bununla birlikte Allah ile insan arasındaki ikilik de mevcudiyetini muhafaza eder. Diğer taraftan, bu hareket ve isyan hali nihayetsiz olup sürekli yenilenmektedir.

Burhaneddin Kanlıoğlu, Rawls – Habermas Tartışması: Politik Liberalizmden Müzakereci Demokrasiye, Benzerin Farklılıkları

Burhaneddin Kanlıoğlu, Rawls – Habermas Tartışması: Politik Liberalizmden Müzakereci Demokrasiye, Benzerin Farklılıkları

Burhaneddin Kanlıoğlu

DOI: 10.5281/zenodo.4173340

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3555-0144

Yıl: 2020 (Eylül) / Cilt: 1 / Sayı: 1
Sayfa: 34-42

Anahtar Kelimeler: John RawlsJürgen HabermasMüzakereci DemokrasiPolitik LiberalizmRawls Habermas Tartışması

Rawls – Habermas Tartışması: Politik Liberalizmden Müzakerici Demokrasiye, Benzerin Farklılıkları

Bu metin, çağdaş politik felsefenin iki önemli ismi Rawls ve Habermas’ın politik teklif ve önermelerini mukayeseli bir şekilde incelenmeyi ve mevcut literatürün bu iki düşünürün politik felsefelerindeki benzerlikler ve farklılıklar hakkındaki kanaatlerini göstermeyi amaçlar. Bu inceleme Rawls-Habermas tartışmasının geldiği merhale ve çağdaş politik problemler üzerindeki muhtemel katkı ve yaklaşımları konu edinecektir .