AHLAK DERGİSİ
Ahlak Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2

Ahlak Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2

Makaleler:

Mustafa Başaran, Mehmet Kaya , Eski Türk Eserlerinde “Saygı”

Ender Büyüközkara, Yunus Emre Düşüncesinde Ahlak İlkeleri

Muhammet Emin Ünal, Kâfiyeci’nin Tarih Usûlü ve Tarihçilik Ahlakı Anlayışı

Engin Erdemir, Friedrich Nietzsche’de Mutluluğun İmkânı

Fethullah Topal, Sâmiha Ayverdi Düşüncesinde Ahlâkın Anlamı ve Değeri

Soruşturma, Tarihin Ahlâkı, Tarihçinin Ahlâkı

Halil Berktay, “Tarihçilerin gerçeği aramak üzerine kurulu bir töresi vardır.”

Tahsin Güngör, “İnsanın özü ahlâki olmasıdır, ahlâklı olmasıdır.”

Ahmet Taşağıl, “Tarihçinin ahlâklı olması, tarihin ahlâklı olmasına yansır”

M. Fatih Çalışır, “Bir tarihçinin ahlâkının en temel kriteri; doğru olmayı ve doğruya ulaşmayı kendine düstur edinmesidir.”

Çeviri/Transkripsiyon:

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Zeyl-i Risale-i Ahlak – 2 , Haz. Mükerrem Bedizel Aydın, Ender Büyüközkara

Eser – Kitap Kritiği

Ömer Türker, Ahlâkîliğin Doğası, Ketebe Yayınları , Tahsin Demir

Ahlak Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1

Ahlak Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1

Makaleler:

Levent Bayraktar, Aşkınlık ve Ahlâk 

Rahmi Karakuş, Ahlâk Üzerine Düşünmek 

Ender Büyüközkara, Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlâkı’nın Ölüm Etiği Temelli Bir Okuması 

Burhaneddin Kanlıoğlu, Rawls – Habermas Tartışması: Politik Liberalizmden Müzakereci Demokrasiye, Benzerin Farklılıkları 

Soruşturma, Felsefenin Ahlâkı

Kenan Gürsoy, “Felsefe bir ahlâk yeridir.” 

Ali Osman Gündoğan, “Ahlâk bir muharebe alanıdır.” 

Cengiz Çakmak, “Evet, felsefenin de artık etiği olacak. Neden? Çünkü felsefe ethos’unu ve nomos’unu yitiriyor.” 

Ayhan Bıçak, “Felsefe, filozofu dürüst olmaya zorlar.” 

Hakan Poyraz,”Filozof bir ahlâk yaratmaz, bir toplumsal ahlâkın içinde doğar.” 

Çeviri/Transkripsiyon:

Mehmed Sadık Rifat Paşa Risâle-i Ahlâk , Haz. Mükerrem Bedizel Aydın, Ender Büyüközkara

Muhammed ed-Devvânî es-Sıddîkî Risâle Fî Îmâni Fir’avn , Haz. Ali Vasfi Kurt

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Risâle-i Ahlâk

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Risâle-i Ahlâk

Mükerrem Bedizel Aydın – Prof. Dr.- Sakarya Üniversitesi

Ender Büyüközkara – Dr. Sakarya Üniversitesi

DOI: 10.5281/zenodo.4173095

ORCID: orcid.org/0000-0002-2047-265X

ORCID: orcid.org/0000-0002-7039-3159

Yıl: 2020 (Eylül) / Cilt: 1 / Sayı: 1
Sayfa: 89-101

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Risâle-i Ahlâk

Mehmed Sadık Rifat Paşa’nın Risale-i Ahlak’ın incelemesi ve transkripsiyonu. 

Makale Çağrısı

Makale Çağrısı

Ahlâk Dergisi

Ahlak Çalışmaları ve Ahlak Felsefesi Dergisi

Makale Çağrısı / Call for Paper

Ahlâk Dergisi, 2020 yılı Eylül ayında yayın hayatına başlayıp altı ayda bir yayımlanacak bağımsız hakemli bir akademik dergi olmayı hedeflemektedir. Ahlâk felsefesi başta olmak üzere, herhangi bir alan sınırlaması olmaksızın ahlâk literatürüne özgün katkı sunabilecek çalışmaları yayınlamak amacıyla yola çıkan dergimiz, bu alana dair teorik ve metodolojik katkı sağlayabilecek, analitik ve sentetik ya da sadece analitik veya sentetik nitelikteki çalışmalara özellikle ilgi duymaktadır. 

Günümüzde bireyi; toplumu, aileyi, iş dünyasını, eğitimi, akademiyi, hatta spor dünyasına varana kadar insanların ilişkiler ağını temellendiren her özneyi ahlâkî normlar üzerinden sistematik olarak yorumlanma ihtiyaç duyulmaktadır ve dergimiz, bu bağlamda yayın hayatına başlamaktadır. 

Ahlâk Dergisi, hayatın her alanına sirayet eden, insanın ve toplumun birbirine değen tüm ilişkilerinin belirleyeni hükmünde olan “ahlâk” kavramı etrafında yapılacak akademik çalışmalarla ilgilenmektedir. Bu meyanda dergimiz konu ve ilgileri etrafında, ortaya koymaya çalıştığımız bu akademik üretimin parçası olmak isteyen tüm ilim insanlarını, ilk sayımız için katkı sunmaya davet ediyoruz. 

Yayın hayatına başlayacak olan dergimiz; özgün, alanını aşan, disipliner ve disiplinler arası yaklaşımları benimseyen bir anlayış çerçevesinde hazırlanmış makalelerin kabulüne başlamıştır. 

Hazırlanacak olan makalelerin şekil şartları ve ilgili iletişim bilgileri için ahlakdergisi.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Metinlerin son gönderim tarihi: 26.08.2020
Hakem değerlendirme sonuçlarının ilanı: 17.09.2020
Dergimizin online erişime açılması: 29.09.2020

aşağıdaki linke tıklayarak tarafımıza ulaştırabilirsiniz.http://ahlakdergisi.org/category/basvuru-ve-yayin/

Bilim ve Danışma Kurulu

Bilim ve Danışma Kurulu

Abdirreşit Babatev (Dr., Manas Ü. / Kırgısıztan)

Ali Osman Gündoğan (Prof. Dr., Muğla Ü. / Türkiye)

Ali Utku (Prof. Dr., Atatürk Ü. / Türkiye)

Ayhan Bıçak (Prof. Dr., İstanbul Ü. / Türkiye)

Anthony Booth (Dr. University of Sussex / Birleşik Krallık)

Camgırbek BÖKÖŞOV (Prof. Dr., Manas Ü. / Kırgısıztan)

Cengiz Çakmak (Prof. Dr., İstanbul Ü. / Türkiye)

Ekrem Demirli (Prof. Dr., İstanbul Ü. / Türkiye)

Ertan Kardeş (Doç. Dr., İstanbul Ü. / Türkiye)

Fulya Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Hacıbayram Veli Ü. / Türkiye)

Habip TÜRKER (Prof. Dr., Gaziantep Ü. / Türkiye)

Hakan Poyraz (Prof. Dr., Mimar Sinan GSÜ. / Türkiye)

Kenan Göçer (Doç. Dr., Sakarya Ü. / Türkiye)

Kenan Gürsoy (Prof. Dr., İstanbul Aydın Ü. / Türkiye)

Levent Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. / Türkiye)

Mehmet Kaya (Doç. Dr., Sakarya Ü. / Türkiye)

Mehmet Lütfi ARSLAN (Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Ü. / Türkiye)

Mohammed Basil ALTAİE (Yarmouk Ü. / Ürdün)

Mustafa Çevik (Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Ü. / Türkiye)

Mükerrem Bedizel Aydın (Prof. Dr., SAKARYA Ü. / Türkiye)

Necati Murad OMAY (Dr., İstanbul Ü. / Türkiye)

Osman Bilen (Prof. Dr., Dokuz Eylül Ü. / Türkiye)

Ömer Türker (Prof. Dr., Marmara Ü. / Türkiye)

Rahmi Karakuş (Prof. Dr., SAKARYA Ü. / Türkiye)

Süleyman Dönmez (Prof. Dr. Akdeniz Ü. / Türkiye)

Tufan Çötok (Doç. Dr., Sakarya Ü. /Türkiye)

Vasil Gluchman, (Prof. Dr., University of Presov)

Uğur Köksal ODABAŞ (Doç. Dr., Atatürk Ü. / Türkiye)

Editör Masası

Editör Masası

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Rahmi Karakuş

Sakarya Üniversitesi

Editör

Arş. Gör. Dr. Ender Büyüközkara

Sakarya Üniversitesi

Editör Yardımcısı

Burhaneddin Kanlıoğlu

Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Ali Öztürk

Doktora Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi

Editöryal Düzen ve Tasarım

Selda Kavas Afacan

Doktora Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dijital Medya Sekreteri

Gökhan Özmen