Cilt: 2 Sayı: 2

Cilt: 2 Sayı: 2

CİLT: 2 SAYI: 2

Makale

Bahadır Karadağ, Gazâlî’nin Felsefî Ahlâka Dair Görüşleri Hakkında İki Farklı Yaklaşım

Onur Kabil & Tufan Çötok, Platon’un Kharmides’inde Ölçülülük (Sophrosyne) Kavramı

Çeviri & Transkripsiyon

Hüseyin Hüsnü Efendi ve Fihrist-i Ahlâk, Haz. Mükerrem Bedizel Aydın, Ender Büyüközkara

Kitap Kritiği

Hasan G. Bahçekapılı, Ahlâktan Tanrı’ya Ulaşılabilir mi? Enis Doko’nun “Allah’sız Ahlâk Mümkün mü?” Kitabı Üzerine Bir İnceleme

Cilt: 2 Sayı: 1

Cilt: 2 Sayı: 1

CİLT: 2 SAYI: 1

Makale

Mehmet Ali Gülpınar, Varoluşsal Hâl Üzerinden Ahlakiliği Çerçeveleme Denemesi: Hâlsel/Düşünümsel Etik

Ebru Güven, Martha Nussbaum’un Dinsel Tahammülsüzlük Sorunu Üzerine Düşünceleri ve Çözüm Önerilerinin Bir İncelemesi

Yasin Şahin, Henri Bergson’da Statik ve Dinamik Ahlâkın Sosyolojik İzdüşümü

Soruşturma: Tarihin Ahlâkı, Tarihçinin Ahlâkı

Hüsamettin Koçan, “Sanatın kendisi, insanın sınırlarını genişletmektir.”

Sacit Açıkgözoğlu, “Gelenekte bir şey vefalıysa güzeldir, iyidir. Vefasızsa, iyi değildir. Vefasız ise zaten gelenek değildir.”

Hüseyin Aykut, “Sanatçı özel, ahlaktan arındırılmış birisi olamaz.”

Nevzat Sayın, “Mimarlık bir sanat değildir. Mimarlık bir ihtiyaçla belirlenir.”

Çeviri & Transkripsiyon

Laura Pana, Yapay Zekâ ve Ahlaki Zekâ, Çev. Esra Cizmeci Ümit

Hilmizâde İbrahim Rıfat ve Esâsü’l-Ahlâk, Haz. Mükerrem Bedizel Aydın, Ender Büyüközkara

Cilt: 1 Sayı: 2

Cilt: 1 Sayı: 2

CİLT: 1 SAYI: 2

Makaleler:

Mustafa Başaran, Mehmet Kaya , Eski Türk Eserlerinde “Saygı”

Ender Büyüközkara, Yunus Emre Düşüncesinde Ahlak İlkeleri

Muhammet Emin Ünal, Kâfiyeci’nin Tarih Usûlü ve Tarihçilik Ahlakı Anlayışı

Engin Erdemir, Friedrich Nietzsche’de Mutluluğun İmkânı

Fethullah Topal, Sâmiha Ayverdi Düşüncesinde Ahlâkın Anlamı ve Değeri

Soruşturma, Tarihin Ahlâkı, Tarihçinin Ahlâkı

Halil Berktay, “Tarihçilerin gerçeği aramak üzerine kurulu bir töresi vardır.”

Tahsin Güngör, “İnsanın özü ahlâki olmasıdır, ahlâklı olmasıdır.”

Ahmet Taşağıl, “Tarihçinin ahlâklı olması, tarihin ahlâklı olmasına yansır”

M. Fatih Çalışır, “Bir tarihçinin ahlâkının en temel kriteri; doğru olmayı ve doğruya ulaşmayı kendine düstur edinmesidir.”

Çeviri/Transkripsiyon:

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Zeyl-i Risale-i Ahlak – 2 , Haz. Mükerrem Bedizel Aydın, Ender Büyüközkara

Eser – Kitap Kritiği

Ömer Türker, Ahlâkîliğin Doğası, Ketebe Yayınları , Tahsin Demir