Risâle Fî Îmâni Fir’avn

Ali Vasfi Kurt – Dr. – Sakarya Üniversitesi

DOI: 10.5281/zenodo.4173117

ORCID: orcid.org/0000-0001-9894-6571

Yıl: 2020 (Eylül) / Cilt: 1 / Sayı: 1
Sayfa: 102-115

Risâle Fî Îmâni Fir’avn
Ebû Abdillâh Celâlüddîn Muhammed b. Es‘ad b. Muhammed ed-Devvânî es-Sıddîkî

Devvani’nin Risâle Fî Îmâni Fir’avn adlı eserinin incelemesi ve transkripsiyonu.