Hilmizâde İbrahim Rıfat ve Esâsü’l-Ahlâk

Hilmizâde İbrahim Rıfat ve Esâsü’l-Ahlâk

Mükerrem Bedizel Aydın, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0002-2047-265X

Ender Büyüközkara, Arş. Gör. Dr., Sakarya Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0002-7039-3159

DOI: 10.5281/zenodo.6474283

Hilmizâde İbrahim Rıfat ve Esâsü’l-Ahlâk

Hilmizâde İbrahim Rıfat hakkında çok az malumat vardır. Arşiv belgelerinden elde edilen bilgilere göre İbrahim Rıfat, Beyazıd Camii ders mezunlarından idi (Güçtekin, 2013, s. 210). Kadıköy’de 1900-1914 (?) yılları arasında eğitim veren Kenzü’l-maarif Mektebi’nin kurucusu ve müdürü olduğu da bilinmektedir (Güçtekin, 2013, ss. 209-211).  Eserlerinden öğrendiğimize göre çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. Sualli Cevaplı Talim-i Edebiyat-ı Osmaniyye adlı eserinde Hadikatü’l-Maarif Mektebi (İbrahim Rıfat, 1312); Menakıb-ı Hazret-i İmam Şafiî yahud Bir Hatıra adlı eserinde ise Mekteb-i Tefeyyüz muallimlerinden olduğunu ifade eder (İbrahim Rıfat, 1318).

Ender Büyüközkara – Yunus Emre Düşüncesinde Ahlak İlkeleri

Ender Büyüközkara – Yunus Emre Düşüncesinde Ahlak İlkeleri

Ender Büyüközkara, Dr., Sakarya Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0002-7039-3159

DOI: 10.5281/zenodo.5336926

Yunus Emre Düşüncesinde Ahlak İlkeleri

Bu çalışmanın konusunu, Yunus Emre’nin tasavvuf sisteminde ahlak ilkelerinin incelenmesi teşkil eder. “Aşk” mefhumu söz konusu sistemde temel yapıtaşı konumundadır. Aşk, insanı hakikî manada insan kılan öğe şeklinde düşünülmekte ve bu çerçevede âşık, ahlaklılık ve kemal sahibi insan-ı kâmile tekabül etmektedir. Buna bağlı olarak ahlak ilkeleri, ahlaklılık ve kemal idealine ilişkin temel kurallar yani kişiyi âşık kılacak temel düsturlar şeklinde düşünülebilir.

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Zeyl-i Risâle-i Ahlâk

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Zeyl-i Risâle-i Ahlâk

Prof. Dr.,Mükerrem Bedizel Aydın, Sakarya Üniversitesi. baydin@sakarya.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-2047-265X

Dr., Ender Büyüközkara, Sakarya Üniversitesi. ebuyukozkara@sakarya.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-7039-3159

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Zeyl-i Risâle-i Ahlâk

Osmanlı devlet adamlarından Mehmed Sadık Rifat (1807-1857)[1] yoğun görevleri arasında pek çok eser vücuda getirmiş; özellikle siyaset, hukuk ve ahlak konularında yazmıştır. Ölümünden sonra, resmî ve özel yazılarından bir kısmı oğlu Mehmed Rauf Paşa tarafından Müntehabat-ı Âsâr başlığı altında toplanarak yayımlanmıştır. Eser şu yazılardan müteşekkildir:


[1] Biyografisi için bkz.: Günay, 1992; Semiz, 1994; Akyıldız, 2008.

DOI: 10.5281/zenodo.4173095

Ender Büyüközkara – Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlakı’nın Ölüm Etiği Temelli Bir Okuması

Ender Büyüközkara – Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlakı’nın Ölüm Etiği Temelli Bir Okuması

Ender Büyüközkara – Dr.- Sakarya Üniversitesi

DOI: 10.5281/zenodo.4173340

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6415-5501

Yıl: 2020 (Eylül) / Cilt: 1 / Sayı: 1
Sayfa: 17-33

Anahtar Kelimeler: HareketHürriyetİradeİsyanÖlüm EtiğiSorumluluk

Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlakı’nın Ölüm Etiği Temelli Bir Okuması

Özet

Nurettin Topçu, Maurice Blondel’in hareket felsefesi ve tasavvuf temelinde ahlak anlayışını oluşturur. Bu anlayış iradeci idealizm, hareket ahlakı ve isyan ahlakı tabirleriyle ifade edilmektedir. Bu çalışmada Topçu’nun ahlak alanına ilişkin görüşleri ölüm etiği bağlamında değerlendirilecektir. Ölüm etiğinden kastım, “Ölmeden önce ölünüz” hadisiyle veciz bir biçimde ifade olunan, mecazî veya iradî ölüme dayalı bir ahlak anlayışıdır. Bu ölümle insan kendi benliğini bir açıdan Mutlak Varlık’ta yok ederek O’nda, O’ndan ve O’nunla olduğunun bilincine varır ve bu bilinç doğrultusunda ahlaklanır. Topçu’nun isyan ahlakı ölüm etiği perspektifinden değerlendirildiğinde şu hususlar dile getirilebilir: İnsan ferdî veya içtimaî türlü ayak bağları tarafından esir edilmiş haldedir. Bu esaretten kurtulmak için Allah’sız benliğe karşı isyan ve dolayısıyla hareket gerekir. Bunun neticesinde ise kişi tüm ferdî ve içtimaî aşamalardan geçerek sonsuzluğa, Mutlak Varlık’a ulaşır; O’nun iradesine teslim olur ve O’nun varlığında kendi varlığı silinir. Bu durumda mecazî veya iradî ölüm gerçekleşir. Bununla birlikte Allah ile insan arasındaki ikilik de mevcudiyetini muhafaza eder. Diğer taraftan, bu hareket ve isyan hali nihayetsiz olup sürekli yenilenmektedir.

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Risâle-i Ahlâk

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Risâle-i Ahlâk

Mükerrem Bedizel Aydın – Prof. Dr.- Sakarya Üniversitesi

Ender Büyüközkara – Dr. Sakarya Üniversitesi

DOI: 10.5281/zenodo.4173095

ORCID: orcid.org/0000-0002-2047-265X

ORCID: orcid.org/0000-0002-7039-3159

Yıl: 2020 (Eylül) / Cilt: 1 / Sayı: 1
Sayfa: 89-101

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Risâle-i Ahlâk

Mehmed Sadık Rifat Paşa’nın Risale-i Ahlak’ın incelemesi ve transkripsiyonu.