Hilmizâde İbrahim Rıfat ve Esâsü’l-Ahlâk

Hilmizâde İbrahim Rıfat ve Esâsü’l-Ahlâk

Mükerrem Bedizel Aydın, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0002-2047-265X

Ender Büyüközkara, Arş. Gör. Dr., Sakarya Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0002-7039-3159

DOI: 10.5281/zenodo.6474283

Hilmizâde İbrahim Rıfat ve Esâsü’l-Ahlâk

Hilmizâde İbrahim Rıfat hakkında çok az malumat vardır. Arşiv belgelerinden elde edilen bilgilere göre İbrahim Rıfat, Beyazıd Camii ders mezunlarından idi (Güçtekin, 2013, s. 210). Kadıköy’de 1900-1914 (?) yılları arasında eğitim veren Kenzü’l-maarif Mektebi’nin kurucusu ve müdürü olduğu da bilinmektedir (Güçtekin, 2013, ss. 209-211).  Eserlerinden öğrendiğimize göre çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. Sualli Cevaplı Talim-i Edebiyat-ı Osmaniyye adlı eserinde Hadikatü’l-Maarif Mektebi (İbrahim Rıfat, 1312); Menakıb-ı Hazret-i İmam Şafiî yahud Bir Hatıra adlı eserinde ise Mekteb-i Tefeyyüz muallimlerinden olduğunu ifade eder (İbrahim Rıfat, 1318).

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Zeyl-i Risâle-i Ahlâk

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Zeyl-i Risâle-i Ahlâk

Prof. Dr.,Mükerrem Bedizel Aydın, Sakarya Üniversitesi. baydin@sakarya.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-2047-265X

Dr., Ender Büyüközkara, Sakarya Üniversitesi. ebuyukozkara@sakarya.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-7039-3159

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Zeyl-i Risâle-i Ahlâk

Osmanlı devlet adamlarından Mehmed Sadık Rifat (1807-1857)[1] yoğun görevleri arasında pek çok eser vücuda getirmiş; özellikle siyaset, hukuk ve ahlak konularında yazmıştır. Ölümünden sonra, resmî ve özel yazılarından bir kısmı oğlu Mehmed Rauf Paşa tarafından Müntehabat-ı Âsâr başlığı altında toplanarak yayımlanmıştır. Eser şu yazılardan müteşekkildir:


[1] Biyografisi için bkz.: Günay, 1992; Semiz, 1994; Akyıldız, 2008.

DOI: 10.5281/zenodo.4173095

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Risâle-i Ahlâk

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Risâle-i Ahlâk

Mükerrem Bedizel Aydın – Prof. Dr.- Sakarya Üniversitesi

Ender Büyüközkara – Dr. Sakarya Üniversitesi

DOI: 10.5281/zenodo.4173095

ORCID: orcid.org/0000-0002-2047-265X

ORCID: orcid.org/0000-0002-7039-3159

Yıl: 2020 (Eylül) / Cilt: 1 / Sayı: 1
Sayfa: 89-101

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Risâle-i Ahlâk

Mehmed Sadık Rifat Paşa’nın Risale-i Ahlak’ın incelemesi ve transkripsiyonu.