AHLAK DERGİSİ

Gönderilen çalışmanın arz edilmesi, bu çalışmanın daha önce yayımlanmadığı, yayımlanmak üzere bir değerlendirmeye tabi tutulmadığının beyanı olarak kabul edilir. Makaleler ilk olarak yayın sekreteri tarafından biçimsel kontrollerden geçirilir. Bir makale içerik ve stil açısından gerekli koşulları sağlıyorsa ilgili alan editörü, makaleyi yayımlanma uygunluğu yönünden incelemeye tabi tutar.

Makaleler iki hakeme veya uygun görülmesi takdirince üçüncü bir hakeme gönderilir. Bir makalenin Ahlâk Dergisi’nde yayımlanması hakemlerin onayına bağlıdır. Yazarlar, hakemler tarafından talep edilen tüm düzeltmeleri yapmakla mükelleftir.

Genel olarak arz edilen çalışmalar şu formatta olmalıdır:

Makaleler en az 3000, en çok 7000 kelimeden oluşmalıdır.

Makaleler MS Word işlemcisinde normal kenar aralıkları, 10 puntoluk Times New Roman yazı tipi ve 1.5 satır aralığıyla sola dayalı olarak yazılmalıdır.

Tablolar, figürler, resimler ve çizelgeler derginin sayfasına uygun boyutta olmalıdır. Eğer gerekiyorsa daha küçük puntolarla ve tek satır aralığıyla da yazılabilirler.

Tablolar ve çizelgeler, yazınızdaki görünümlerine uygun olarak sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo gövdesinin hemen altına tablolara ait dipnotlar koyulmalı ve bunları küçük harfli tanımlayıcı harflerle belirtilmelidir. Dikey cetveller kullanmaktan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğu kadar az tablo kullanılmalı ve tablolarda sunulan verilerin hâlihazırda makalenin herhangi bir yerinde belirtilen sonuçlarla aynı olmamasına dikkat edilmelidir.

Ayrı bir sayfa oluşturulmalı ve yazar(lar)ın tam adı ve kurumsal unvanları ile, yazışmayı yapan yazar(lar)ın posta adres(ler)i, iş/cep telefon numarası ya da numaraları, elektronik posta adres(ler)i buraya yazılmalıdır.

Çalışmanın, aşağıda belirtilen bölümleri içermesi gerekmektedir:

Türkçe başlık, 4-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.

İngilizce başlık, 4-8 anahtar kelime içeren 150-200 kelimelik bir özet.

Ayrıca, Türkçe yazılmış makalelere Genişletilmiş İngilizce Özet metni de eklenmelidir.

Bu geniş özet 1500-2000 kelime arasında olmalıdır; makalenin başlığı, alt başlıkları ve tüm referanslarını da içermelidir. Bu bölüm, yapılan çalışma yayımlanmaya kabul edildikten sonra da gönderilebilir.

Ahlâk Dergisi’nin referans göstermede kullandığı format, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir.

Yayım aşamasının ilk adımında makaleler online olarak gönderilir. Başvurunun hemen ardından elektronik posta adresinize başvurunuzun ulaştığına dair cevap verilecektir. Eğer bu mesajı almazsanız lütfen e-mail yoluyla editor@ahlakdergisi.org üzerinden bizimle bağlantıya geçiniz.

Etik Politikası

Alanında yetkin akademisyenler tarafından değerlendirilen makalelerin yayımlanması, yapılan çalışmaya saygı uyandıran ve sistemli bir bilgi ağının gelişmesinde önem arz eden bir durumdur. Bu süreç yazarların ve bu yazarlara destek olan kuruluşların kalitesini doğrudan göstermektedir. Bu nedenle, çalışmaya dahil olan tüm etmenlerin (yazarlar, editörler, değerlendirme sahipleri, dergi yetkilileri) kendilerinden beklenen etik tutum üzerinde mutabık kalması büyük önem taşımaktadır.

Gerekli Bilgileri Aktarma

Derinlikli ve özgün çalışmalarını makaleye döken yazarlar, yapmış oldukları araştırmayı ayrıntılı şekilde anlatmalı ve çalışmanın özgün değerini ifade etmelidir. Makale, elde edilen verileri doğru şekilde aktarmalı, başkalarının çalışmayı tekrar düşmesine olanak vermeyecek kadar ayrıntı ve referans içermelidir. Gerçeklikten uzak, kasıtlı olarak çarpıtılmış ifadeler araştırma etiğine ve makalenin özgünlüğüne aykırıdır, kabul edilemez. Bir görüş yansıtan editör yazıları da bu doğrultuda ele alınır.

Veri Erişimi ve Koruması

Yayım esnasında yapılacak düzeltmeler için, makalenin yazar(ları)ından kullandıkları kaynakları göstermeleri talep edilebilir. Böylesi bir talep gerçekleştiğinde yazarlar kaynaklara erişimi sağlamakla yükümlüdürler. Yazarların, makale yazımından sonra kullanmış oldukları kaynakları ve verileri saklamaları her iki taraf içinde yararlı olacaktır.

Özgünlük ve İntihal

Yazarlar çalışmalarının kendilerine ait ve özgün olduğunu kanıtlamalıdır. Diğer kişilerin eser ve tümcelerini kullanmışlarsa, bunları düzgün bir şekilde alıntılamalı ve öyle aktarmalıdır. 

İntihal etik bir davranış olmamakla birlikte, kabul edilebilir de değildir. Bir başkasına ait çalışmayı kendi çalışması gibi göstermek, bir başka çalışmanın iskeletini değişime tabi tutup yeniden yazmak veya başkasının araştırmalarını kendi çıkarımlarıymış gibi göstermek intihalin çeşitlerindendir. İntihalin her türlüsü kabul edilemezdir. 

Çoklu, Tekrarlanan ve Eşzamanlı Yayım

Yazarlar göndermiş oldukları çalışmayı eşzamanlı olarak birden fazla dergide yayımlatması etik bir davranış değildir.

Ayrıca, yazarlar daha önce yayımlattıkları çalışmalarını başka bir dergiye değerlendirmek üzere arz etmemelidir. Ancak elzem durumda, bazı belgeler ve makale türleri birden fazla dergide gerekli koşullar sağlanırsa kabul edilebilir bir tutumdur. İlk yayıma yapılan referanslar, ikinci yayımda düzenli şekilde gösterilmelidir.

Kaynakların Tanımı

Diğer yazarların çalışmaları tanıtımı tasnifli şekilde yapılmalıdır. Konuşarak, mektuplaşarak veya üçüncü şahısların yer aldığı bir tartışmadan elde edilen özel bilgiler, kaynağın yazılı izni olmadan hiçbir türlü aktarılmamalıdır. Resmî yazışmalar sonucu elde edilen veya resmi başvurular sonucu toplanan bilgiler, yazarlarının yazılı izni olmadan asla kullanılmamalıdır.

Patent ve Görüş Ayrılıkları/Çıkar Çatışmaları

Tüm yazarlar, araştırma başlangıçlarını takip eden üç yıl içinde çalışmalarını uygunsuz etkileyebilecek veya bu doğrultuda negatif etkiler uyandırabilecek kişi ve kurumlarla olan mali, kişisel ve benzeri ilişkilerini-çatışmalarını ifşa etmek durumundadır.

Söz konusu uygunsuz durumlar veya çatışmalar güncelliğini koruyor veya potansiyel olarak devam ediyorsa Ahlâk Dergisi’ne belirtilmesi en güvenli tutumdur. Yapılan başvurular potansiyel ve güncel çıkar çatışması/görüş ayrılığı olarak görülebilecek her tülü ilişki ve bağlantının beyanını da içermelidir. Ahlâk Dergisi, bu tür bilgileri yazı işleri sürecinde gereken kararları vermek için değerlendirebilir ve bu beyanları gerekmesi durumunda yayımlayabilir. Bahsedilen çatışma/görüş ayrılığı neticesinde Ahlâk Dergisi makaleyi yayımlamama hakkına sahiptir. Tüm yazarlar bu çatışma durumunu açıkça Ahlâk Dergisi sekreterine bildirilmelidir. 

Projenin tüm finans getirileri açıkça belirtilmelidir; “finans kaynakları” başlığıyla çalışmanın ayrı bir bölümünde referanslardan önce yer verilmelidir. 

Projenin tüm finansal kaynakları da açıkça belirtilmelidir. Bu beyanname (Finans kaynakları listesi başlığıyla) çalışmanın ayrı bir bölümünde, Referanslar’dan hemen önce yer almalıdır. Yazarların; kendilerine finans desteği sağlayan birim(ler)in aşama aşama hangi süreçlerde rol aldığını belirtmeleri gerekmektedir.

Yayımlanmış Çalışmalardaki Temel Hatalar

Yazalar yayımlanmış makalelerinde önem arz eden bir hata veya yanlışlık fark ederlerse en hızlı şekilde bunu Ahlâk Dergisi sekreterine veya editörüne bildirmeli, çalışmayı geri çekmek veya düzeltmek için yetkili isimlerle iş birliği yapmalıdır. Eğer editör veya yayımcı basılan çalışmanın önemli hata veya yanlışlıklar içerdiğini üçüncü şahıslar vasıtasıyla haberdar olursa, çalışmayı geri çekmek ya da düzeltmek veya orijinal çalışmalarının doğruluğunu belirten kanıtlar sunmak yazarın sorumluluğundadır. 

Çalışmanın Yazar Kadrosu

Yazar kadrosu, söz konusu çalışmaya, fikir, tasarı, oluşturma veya tercüme gibi etkenlerle destek olmuş kişilerle sınırlı tutulmalıdır. Bu önemli katkılarda bulunan kişiler yardımcı yazar olarak nitelenmelidir. Araştırma projesinin bazı kısımlarında yardımcı olan kişiler ise katkıda bulunanlar olarak belirtilmelidir.

Ahlâk Dergisi sekreteriyle yazışmayı yürüten yazar, çalışmada yer alan yardımcı yazarların doğru bir şekilde beyan edildiğini ve çalışmanın tüm yardımcı yazarlarca son şeklinin görülüp onayladıklarını ve yayımlamak üzere arz edilmesi hususunda hemfikir olduklarını kesin olarak ifade etmelidir.

Referans Şekli

Ahlâk Dergisi’nin referans göstermede kullandığı format, APA Style 6th Edition’dır. Alıntılamalarda ve bibliyografya kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kuralları ve formatını takip edip uygulamalıdır. 

Alıntılamalar

Metinlerde alıntılama yapıldığı zamanlarda, referans olarak gösterilecek kaynakların ilgili bölüme eklendiğinden emin olunmalıdır. Henüz herhangi bir yerde yayımlanmamış çalışma ve kişisel bağlantıların, referanslar bölümünde gösterilmesi tavsiye edilmez. Bunların metin içlerinde bahsedilmesinde sakınca yoktur. Eğer bu referanslar ait oldukları bölümde yer almaktaysa derginin standart referans kriterine uyulmalı ve yayımlanma tarihi kısmı, “yayımlanmamış çalışmalar” veya “kişisel bağlantılar” başlıklarıyla yer değiştirmelidir. 

İnternet Bağlantısı Referansları

Yazarlar kullandıkları internet bağlantısı referanslarını ve tam bağlantı adresini, bununla birlikte son erişimin zamanını belirtmelidir. Eğer referans içerisinde yer alınıyorsa veya biliniyorsa yazar isimleri, tarihler, kaynak yayım referansları gibi bilgiler de verilmelidir. İnternet bağlantısı referansları (örneğin referans listesinden sonra) ayrıca liste halinde belirtilebilir ya da referans listesine eklenebilir.

Özel Bir Duruma Yapılacak Referanslar

Aynı özel durumu bulunan farklı makalelere yapılmış listedeki referanslara (ve metinde kullanılan alıntılamalara) “bu durum” kelimesinin eklediğinden emin olunmalıdır.

Referans Verme Formatı

Metinlerdeki alıntılamalar şu şekilde olmalıdır:

Tek yazar: Yazar ismi (belirsizliğe yol açmaması adına tam olarak yazılmalı) ve yayımının yılı,

İki yazar: Her iki yazarın tam adı ve yayımın yılı,

Üç veya daha fazla yazar: “ve diğerleri” ifadesinin de eklendiği birincil yazarın adı ve yayımın yılı. Burada alıntılamalar doğrudan veya (parantez içine alınarak da) yapılabilir. Referans grupları, öncelikle alfabetik olarak daha sonra ise kronolojik olarak sıralanmalıdır.

Örnekler: ‘…. göstermiştir (Allan, 2000a, 2000b, 1999; Allan ve Jones, 1999). Kramer ve diğerlerinin yakın zamanda ortaya koyduğu gibi (2010) ….’

Kaynakça: Referanslar öncelikle alfabetik olarak ve daha sonra, eğer gerekiyorsa, kronolojik olarak sınıflandırılmalıdır. Aynı yazarın aynı yıl içinde yaptığı çalışmalara birden fazla referans göstermek söz konusu olduğunda yayım yılının hemen yanına ‘a’, ‘b’, ‘c’, vb. harfler eklenmelidir.

Örnekler:

Herhangi bir dergi yayımına referans gösterme:

(Wolchik ve diğerleri, 2000)

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandier, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L. ve diğeleri. (2000). Ebeveynleri boşanmış çocuklar için teori bazlı anne ve anne-çocuk programlarının deneysel bir değerlendirmesi, Danışmanlık ve Klinik Psikoloji Dergisi, 68, 843-856.

Herhangi bir kitaba referans:

Mitchell, T. R, & Larson, J. R., Jr. (1987). Topluluklar Bünyesindeki İnsanlar: Topluluk davranışlarına giriş (3. basım). NewYork: McGraw-Hill.

Başvuru Politikası

Başvuru Beyannamesi

Gönderilen çalışmanın arz edilmesi, bu çalışmanın daha önce yayımlanmadığı, yayımlanmak üzere bir değerlendirmeye tabi tutulmadığının beyanı olarak kabul edilir. Söz konusu çalışmanın yayımına tüm yazarlar ve yetkililerin açıktan veya alenen beyan etmeden onay verdiği, kabul edilirse elektronik ortam olmak üzere, İngilizce ya da başka dillerde telif hakkı, çalışma sahibinin izni olmadan başka bir mecrada yayımlanmayacağı anlamını taşır. 

Veri Erişimi

Makalelere dair tüm veriler, şeffaflık ilkesi gereğince ek dosyalar halinde erişime aşık veya harici olarak bir kanalda muhafaza ediliyor olmalıdır. 

Yazar Kadrosundaki Değişiklikler

Ahlâk Dergisi, kabul edilmiş bir çalışmayı yayımlamadan önce yazar isimlerinin güncellenmesini, ekleme ve çıkarma yapılmasını kabul etmektedir. Bu çerçevede gerçekleşecek talepler, yazışmayı başlatan yazar tarafından Ahlâk Dergisi sekreterine iletilmelidir. Talepler şunları içermelidir;

Söz konusu olabilecek ismin eklenme, çıkarılma veya yeniden düzenlenme nedeni,

Çalışma dahilinde olan tüm yazarların bu düzenleme konusunda hem fikir olduğunu ifade edeceği ayrı ayrı (e-posta, faks veya mektup yoluyla) onayları. Ayrıca böyle bir durum söz konusu olduğunda eklenen veya çıkarılan yazarın onayı da gerekmektedir. 

Yazışmayı başlatan ve yürüten yazar tarafından yollanmayan talepler, Ahlâk Dergisi sekreteri tarafından doğrudan prosedürü takip etmesi gereken yazara yollanacaktır ve bilgilendirilecektir.

Ahlâk Dergisi sekreteri, derginin yayın kurulunu talepler konusunda bilgilendireceği, kabul edilmiş bir çalışmanın yazar kadrosu konusunda uzlaşı sağlanana kadar basımının donduralacağı unutulmamalıdır. Çalışma basıldıktan sonra, her türlü düzenleme talebi dikkate alınmayacaktır.

Telif Hakkı

Yazarların, Ahlâk Dergisi’ne göndermiş oldukları makalelere telif hakkı onayı yazısı eklemeleri gerekmektedir. Bu onaya dair örneği aşağıda belirtilmiştir. 

“Yazar(lar)ı, unvan(lar)ı aşağıda açıkça belirtilen ekteki makale(ler) Ahlâk Dergisi’nde yayımlanmak üzere değerlendirmelerinize sunulmuştur. Bu makale(ler) derginize gönderilmeden önce yayımlanılması ve değerlendirilmesi üzere başka bir dergiye yollanmamıştır. Makalelerden herhangi biri veya tümü yayımlanmak üzere tarafınızca onaylanması takdirinde, ayrı ayrı her bir makalenin tüm basım hakları sadece Ahlâk Dergisi’nde ait olduğunu kabul ettiğimizi beyan ederiz.

Aşağıda imzası bulunan yazar(lar) olarak “katkı verenlere notlar” kılavuzunda yer alan tüm şartları kabul eder ve makalenin/makalelerin söz konusu kılavuzda belirtilen etik kurallara uygun olarak hazırlandığını açık bir şekilde onaylarım/onaylarız. Aynı zamanda gönderilen tüm makalelerin özgün çalışmalar olduğunu, özgün telif haklarının belgeleriyle sunulduğunu, makale yazarının/yazarlarının tüm düzeltme ve denetleme haklarını Ahlâk Dergisi yayın kuruluna devrettiğini ve tescilli telif hakları da dahil olmak üzere tüm hakları –çalışmaların kabulü halinde- Ahlâk Dergisi’ne devrettiğimi(zi) kabul ediyorum/ediyoruz.”

Açık Dergi Sistemi

Ahlâk Dergisi, makale başvurularını Açık Dergi Sistemi kanalıyla kabul etmektedir. Başvurular internet sitemiz aracılığıyla tamamen çevrimiçi olarak yapılmaktadır.

Açık Dergi Sistemi (Open Journal Sistem -OJS); Kamu Bilgi Projesi (Public Knowledge Project) kapsamında geliştirilmiş, isteyen herkesin ücretsiz olarak faydalanabildiği açık kaynak kodlu akademik dergi yönetimi ve yayımlama sistemidir.

Akademik dergi yayımlama sürecinde görev alan kişileri ve bu kişilerin yetkilerini kapsayan sistem, makale kabul etme, inceleme, hakemlere atama ve sonuç bildirme ve yayımlama gibi özellikleri barındırmaktadır.

Açık Dergi Sistemi, dünya çapında tüm dergilerin yararlanabileceği, ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılıma sahiptir. Erişim kolaylığı dergilerin okur kitlesini artırır ve küresel bazda toplumlara sağlanacak katkıyı yükseltir.

Başvuru Öncesi Yapılması Gerekenler

Aşağıdaki başlıklar, başvuru yapılmadan önce makalelerine son şeklini veren yazarlara yardımcı olacaktır. Aşağıdaki kılavuz belirlenen kriterlerin makalelerde yer alıp almadığı hususunda detaylı bir yol haritası olarak hazırlanmıştır. Yazarlar bu kılavuza başvurabilir:

(aşağıya dikkat)

İlk sayfada yazar(lar)ın tam ad(lar)ı ve unvan(lar)ı bulunmalıdır.

Makale iki veya daha fazla kişi tarafından yazıldıysa, yazarlardan biri dergi sekreteriyle yazışmayı yürüten yazar olarak belirlenmeli ve bu isim ilk sayfada “ad-soyad, posta adresi, iş/cep numarası ve e-posta” bilgileriyle birlikte belirtilmelidir..

Türkçe yazılmış makalelerde,

Türkçe yazılmış en az 150 en fazla 200 kelimelik bir özet, 4-8 adet anahtar sözcük ve bir de başlık,

İngilizce yazılmış en az 150 en fazla 200 kelimelik bir özet, 4-8 adet anahtar sözcük,

İngilizce yazılmış 1500-2000 kelimelik yazarı tarafından tashih edilmiş Genişletilmiş İngilizce Özet. Bu özet başlığı, alt başlıkları ve tüm referansları İngilizce olarak içermelidir (Bu bölüm, çalışma kabul edildikten sonra da iletilebilir).

İngilizce yazılmış makalelerde,

İngilizce yazılmış en az 150 en fazla 200 kelimelik bir özet, 4-8 adet anahtar sözcük,

Türkçe yazılmış en az 150 en fazla 200 kelimelik bir özet, 4-8 adet anahtar sözcük ve bir de başlık, Eğer yazar Türkçe bilmiyorsa, bu bölüm Ahlâk Dergisi yetkilileri tarafından tercüme edilecektir.

Tüm görsel ögeler, uygun format ve uzantılarda (.jpg, .pdf or .png), basılabilir çözünürlükte ve nizami boyutlara sahip olmalıdır.

Tüm tablolar (başlıklar, tanımlar ve dipnotlar da dâhil olmak üzere) eksiksiz bulunmalıdır.

Çalışmanın kelime ve dilbilgisi kontrolü sağlanmış olup, Türk Dil Kuralları hassasiyetlerine özen gösterilmelidir.

Referansların formatı doğru olmalıdır. (APA 6th edition).

Metinde tüm referanslar kaynakçada belirtilmek kaydıyla sıralanmalıdır. 

Tescilli materyallerin kullanılabilmesi için kaynaklardan izin alınmalıdır. (İnternet siteleri dahil)

Makale Yayımlama Politikası

Düzeltme ve Düzenleme

Ahlâk Dergisi, makaleleri Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlar. Metinler nitelikli, özenli bir Türkçe ve İngilizce ile yazılmalıdır. Türkçe makalelerde genişletilmiş İngilizce bir özete yer verilmelidir. İngilizce veya Türkçelerinin düzenlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünen yazarlar Ahlâk Dergisi sekreterinden yardım alabilirler. Ahlâk Dergisi yetkilileri, yazarlar için düzenleme ile ilgilenecek bir düzeltmen bulacaktır. Bu işlemin hizmet bedeli yazarlara aittir.

Yayımlama Sırası

Tüm düzeltme ve gözden geçirme işlemleri sona erdikten sonra Yayın Kurulu, makalelerin yer alacağı sayıyı baskı aşamasına getirecektir. Normalde makaleler arz ediliş tarihlerine göre sıralanır; ancak özel durumlar ve dosyalar, aktüel süreçlere dair istisnalar söz konusu olabilmektedir. Böyle bir kara alındığında yazar(lar) detaylıca bilgilendirilmektedir. 

Kabul ve Onay Mektubu

Yazarın ihtiyacı veya talebi doğrultusunda, kendisine yayın kurulu tarafından makalesinin durumunu ifade eden bir kabul mektubu gönderilebilir. Mektup, yazarın daha sonra resmî süreçlerde ihtiyaç duyabileceği “Dijital Nesne Tanımlayıcı (Digital Object Identifier: DOI)” numarasını içermektedir.

DOI Kullanımı

DOI, alıntılama yapmak ve elektronik dokümanlara bağlantı vermek için kullanılabilmektedir. DOI, elektronik yayımlamanın başlangıcında yayımcı tarafından belgelere atanan, alfa- nümerik şeritlerden oluşur ve benzersizdir. Atanan DOI hiçbir şekilde değişmez. Bu sebeple, bir dokümandan alıntılama yapmak için uygun bir araçtır, özellikle de henüz tam kaynakça bilgisi hazır olmayan basım aşamasındaki makaleler için.

Ahlâk Dergisi için verilmiş doğru bir DOI örneği (internet adresi formatında): dx.doi.org
DOI internet üzerindeki herhangi bir belgeye bağlantı oluşturmak için kullanıldığında bu tanımlayıcı kati suretle değişmez.

Açık ve Ulaşılabilir Veri Sistemi

Ahlâk Dergisi açık erişim politikası yürütmektedir. Tüm yayınlanmış veriler ve makaleler www.ahlâkdergisi.org adresinde yayımlanır. Bu bağlamda okuyucular ve araştırmacılar gerekli referansları göstermek kaydıyla Ahlâk Dergisi’nde yayımlanan makaleleri indirebilir, okuyabilir veya çoğaltabilir.

Dergi Nüshaları ve PDF Formatı

Ahlâk Dergisi’nin bir nüshası tüm yazar(lar)a ayrıca yollanacaktır. Aynı zamanda yazışmayı yürüten yazara makalenin PDF formatı e-posta yoluyla ulaştırılacaktır.

Değerlendirme Politikası

Derinlemesine ve nitelikli bir inceleme aşaması, bilimsel ilerlemenin olmazsa olmazlarından biridir. Bağımsız bilim insanları tarafınca yapılan değerlendirmeler, Ahlâk Dergisi’nin yayın kuruluna en iyi makalelerin yayımlanması hususunda bir tavsiye niteliği taşımaktadır. Makaleler tamamen gizli ve güvenilir bir değerlendirme sürecine tabi tutulmaktadır.

Ahlâk Dergisi’nin yazar kadrosu ve okur kitlesi uluslararasıdır. Makaleleri değerlendiren hakemler alanında yetkin isimler olarak seçilmektedir. Hakemlerin ismi gizli tutulur ve yine gizli kalması gereken editörler tarafından bilinir. Yazarların; ırk, cinsiyet, din, etnik kökeni, vatandaşlığı, politik yönelimi, yaşı veya ününe bakılmaksızın yayımlanmak üzere yapılan her başvuru tarafsızca incelenir.

Editörlerin Görevleri

Yayımlama Kararı

Tarafsızlık

Gizlilik

Görüş Ayrılıkları ve Beyanat

Araştırmalarda yer alma iş birliği

Editörlerin Görüş Beyanı

Ahlâk Dergisi, editör kadrosundan tarafsız değerlendirmelerini etkileyebilecek görüşleri hakkında kısa bir açıklama yazısı yazmalarını istemektedir. Bu şeffaflık yazarlara ve okurlara karşı ahlâkî bir sorumluluktur. Yazı işleri ekibinin, çalışmayla potansiyel bir görüş ayrılığı belirtme ihtimalini ve karar üreten düzenlemelerden uzak durmaları beklenmektedir. 

Değerlendirmeyi Yapacak Kişilerin Seçimi ve Görevleri

Ahlâk Dergisi’nin eserleri makalede bahsedilen konunun uzmanları belirlenip bu isimlerin arasından tercih edilir. Seçilme nedenleri alanındaki özgünlükleri ve bilimsel bilgi birikimleridir. Değerlendirmeyi yapacak her bir uzman, Ahlâk Dergisi’nin kendisinden neler beklediği konusunda detaylıca bilgilendirilmektedir. Her birinden ayrıntılı bir form veya değerlendirme raporu hazırlamaları istenmektedir. Herhangi bir makale üzerinde görüş ayrılığı bulunan kişiler, o makaleyi değerlendiremezler. .

Değerlendirmelerin, profesyonel, nitelikli, incelikli ve yapıcı olması beklenmektedir. Nitelikli bir değerlendirme için istenen temek unsurlar şunlardır:

Değerlendirme sahipleri, çalışma tertibi başta olmak üzere yöntembilimi gibi önemli hususların zayıf ve sağlam yönlerini tespit edip bunlar üzerine yorum beyan eder.

Değerlendirmeyi yapanlar, yazarın veri işleyiş işlemi hakkında yapıcı eleştiride bulunur.

Değerlendirmeyi yapanlar, çalışmanın tertip ve yöntembilimi başta olmak üzere sonuç ve işlenişine bakmaksızın çalışmanın yazılı bir iletişim aracı olarak zayıf ve sağlam yönlerini belirler.

Değerlendirmeyi yapanlar, çalışmanın etik kaygılar uyandırıp uyandırmadığı, bilimsel anlamda düşük bir standarda sahip olup olmadığı konusunda düşüncelerini açıklar.

Değerlendirme sahipleri çalışmanın geliştirilebilmesi için yazarlara etkili ve faydalı bir takım tavsiyelerde bulunabilir.

Değerlendirmeyi yapanların eleştirileri yazara karşı kırıcılıktan uzak, yapıcı ve profesyonel beyanları olmalıdır.

Değerlendirme, editöre, çalışmanın kabulü, yeniden gözden geçirilmesi gibi hususlarda doğru bir bakış açısı ve içerik sağlamalıdır.

Değerlendirme yapanlardan, alıntı kullanılmamış çalışmaları belirlemeleri ve çalışmada daha önce hangi ögelerin aktarıldığı hususunda bildirmek üzere alıntılar kullanmaları beklenir. Değerlendirme yapanlar, başka bir dergide yayımlanan veya Ahlâk Dergisi’nde başvuruda bulunulmuş herhangi bir çalışma arasındaki çarpıcı benzerlikleri de belirtmelidir.

Değerlendirmeyi yapanlar yazarla doğrudan bağlantı kurmaz. İlgili Ahlâk Dergisi editörü veya sekreteri üzerinden yazarla çalışmaya dair bağlantı kurulması daha doğru olacaktır.

Değerlendirme Sürecinin Gelişimi

Ahlâk Dergisi’nin editörleri, makaleleri nitelik bağlamında gözden geçirirler. Ahlâk Dergisi’nin niteliğine herhangi bir katkı sunmayan editörler, yayın kurulundan çıkarılabilmektedir.

Gizlilik

Değerlendirme sürecinde hakemlerin edindiği bilgiler ve fikirler hakemler tarafından gizli tutulur. Herhangi bir şekilde üstünlük sağlanacak bir avantaj olarak asla kullanılmaz. 

Başvuru, değerlendirme sahipleri tarafından alınamaz, kopyalanamaz ve herhangi bir yerde kullanılamaz. Aynı zamanda editör izni olmaksızın değerlendirme sahipleri bu çalışmaları meslektaşlarıyla paylaşamazlar.  

Başvuru, değerlendirmeyi yapanlar tarafından alınamaz ya da kopyalanamaz. Ayrıca, editörün yazılı izni olmadıkça değerlendirmede bulunanlar çalışmayı meslektaşlarıyla paylaşamaz. 

Değerlendirmeyi yapanlar ve editörler, yazarlarından özel izin alınmadıkça basımından önce veri, yorum ve konulardan profesyonel ya da kişisel olarak faydalanamaz. Açık bir şekilde herhangi bir yerde düzenleme ve yorum yazısı yazamazlar.

Herhangi bir görüş ayrılığı veya çıkar çatışması söz konusu olursa değerlendirmeyi yapanlar bunu yayın kuruluna bildirmelidir.

Değerlendirme yapanlar, herhangi bir çalışmayı gözden geçiremeyecek ya da biraz gecikmeyle yapabileceklerse ivedilikle Ahlâk Dergisi’ne bunu bildirmelidir.

Değerlendirmeyi yapanlar, çalışmanın niteliğini objektif bir şekilde yapmalıdır. Açık ve tarafsız olmalı, şahsi tenkitlerden uzak durmalı, kişinin şahsı asla hedef alınmamalıdır.

Değerlendirme sahipleri, herhangi bir ihlalden şüphelenirse bunu rahatlıkla editöre bildirmelidir. Söz konusu durumu diğer şahıslara kesinlikle bildirmemelidir.

Bilgi Kaynağı

Herhangi bir durumda, gerek yayımlanan çalışmalar, gerek arz edilen çalışmalar hususunda bilgi almak/vermek, düzeltmede bulunmak, katkı sağlamak isteyenler editor@ahlakdergisi.org adresine mail atarak tarafımıza ulaşabilirler. Ahlâk Dergisi, yapılan her çalışmayı özgünlüğü çerçevesinde değerlendirir, yapılan her nitelikli çalışmayı objektif şekilde değerlendirir. Belirtilen çerçevede gönderilen her çalışmanın Ahlâk Dergisi’nde yayımlanma imkânı bulunmaktadır.