Ebru Güven, Dr. Öğr. Üyesi, Artvin Çoruh Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0002-5812-401X

DOI: 10.5281/zenodo.6476568

Martha Nussbaum’un Dinsel Tahammülsüzlük Sorunu Üzerine Düşünceleri ve Çözüm Önerilerinin Bir İncelemesi

Ayrımcılık insanlığın tarihi kadar eski olumsuz, yıkıcı, ötekileştirici bir tutumdur. Irkçılık, cinsiyetçilik, milliyetçilik, mezhepçilik, dincilik, sınıfsallık gibi pek çok farklı biçimlerde görünür olmaktadır. Ayrımcı tutumların ve eğilimlerin kaynaklarına baktığımızda çok geniş bir nedenler sıralamasıyla karşılamaktayız. Örneğin yanlış öğrenmeler, yaratılmış korkular, çarpıtılmış nefret duygusu, bilimsel, felsefi, siyasi düşünceler, dini-siyasi kişilikler, kusurlu eğitim anlayışları gibi etkenler bunların bazıları olarak gösterilebilir. Ancak insanlık tarihinde sorunların her zaman çözümleri de üretilmiştir. Bu çalışmada ayrımcı tutumlardan biri olan dinsel tahammülsüzlük probleminin anlamı, kaynağı, yarattığı sorunlar ve bunlara yönelik çözümler tarihsel ve toplumsal açılardan ele alınırken Amerikalı filozof Martha Nussbaum’un görüşlerinden hareket edilmektedir.