Mükerrem Bedizel Aydın, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi, Felsefe Bölümü

https://orcid.org/0000-0002-2047-265X

Ender Büyüközkara, Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi, Felsefe Bölümü

https://orcid.org/0000-0002-7039-3159

DOI: 10.5281/zenodo.7268527

Hüseyin Hüsnü Efendi ve Fihrist-i Ahlâk

Kuzatdan Sadık Efendi’nin oğlu (Köse) Seyyid Hüseyin Hüsnü Efendi İstanbul’da doğmuş, 7 Ramazan 1265’te (27 Temmuz 1849) vefat etmiştir. Maliye Nezareti’nde mukataa odasında görev yapmış, daha sonra maliye müsteşarlığı (1837-1839) vazifesine getirilmiştir. Meclis-i Muhasebe-i Maliye âzâlığı da yapan Hüseyin Hüsnü Efendi, 1841-1844 tarihlerinde Konya, akabinde Bolu defterdarlığı görevlerini ifa etmiştir. Bu görevden azledilmesinden sonra İstanbul’a dönmüş, 1844’de Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye âzâlığına, ardından Çiftlikat-ı Hümâyûn ve Fabrikalar nâzırlığına getirilmiştir. 12 Rebiülevvel 1265 (5 Şubat 1849)’de bâlâ rütbesiyle maliye nazırı olmuştur. Fakat bu makamda altı aylık bir süre görev yapabilmiş, Sadrazam Koca Reşid Paşa’nın konağında verilen iftar ziyafetinden evine döndükten bir süre sonra hayatını kaybetmiştir. Kabri Eyüp’tedir (Ketebe.org, t.y.; Kırmızı, 2003, s. 108; Hüseyin Hüsnü, 1302, s. 2).