Hüseyin Hüsnü Efendi ve Fihrist-i Ahlâk

Hüseyin Hüsnü Efendi ve Fihrist-i Ahlâk

Mükerrem Bedizel Aydın, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi, Felsefe Bölümü

https://orcid.org/0000-0002-2047-265X

Ender Büyüközkara, Dr. Öğr. Üyesi, Sakarya Üniversitesi, Felsefe Bölümü

https://orcid.org/0000-0002-7039-3159

DOI: 10.5281/zenodo.7268527

Hüseyin Hüsnü Efendi ve Fihrist-i Ahlâk

Kuzatdan Sadık Efendi’nin oğlu (Köse) Seyyid Hüseyin Hüsnü Efendi İstanbul’da doğmuş, 7 Ramazan 1265’te (27 Temmuz 1849) vefat etmiştir. Maliye Nezareti’nde mukataa odasında görev yapmış, daha sonra maliye müsteşarlığı (1837-1839) vazifesine getirilmiştir. Meclis-i Muhasebe-i Maliye âzâlığı da yapan Hüseyin Hüsnü Efendi, 1841-1844 tarihlerinde Konya, akabinde Bolu defterdarlığı görevlerini ifa etmiştir. Bu görevden azledilmesinden sonra İstanbul’a dönmüş, 1844’de Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye âzâlığına, ardından Çiftlikat-ı Hümâyûn ve Fabrikalar nâzırlığına getirilmiştir. 12 Rebiülevvel 1265 (5 Şubat 1849)’de bâlâ rütbesiyle maliye nazırı olmuştur. Fakat bu makamda altı aylık bir süre görev yapabilmiş, Sadrazam Koca Reşid Paşa’nın konağında verilen iftar ziyafetinden evine döndükten bir süre sonra hayatını kaybetmiştir. Kabri Eyüp’tedir (Ketebe.org, t.y.; Kırmızı, 2003, s. 108; Hüseyin Hüsnü, 1302, s. 2).

Hilmizâde İbrahim Rıfat ve Esâsü’l-Ahlâk

Hilmizâde İbrahim Rıfat ve Esâsü’l-Ahlâk

Mükerrem Bedizel Aydın, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0002-2047-265X

Ender Büyüközkara, Arş. Gör. Dr., Sakarya Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0002-7039-3159

DOI: 10.5281/zenodo.6474283

Hilmizâde İbrahim Rıfat ve Esâsü’l-Ahlâk

Hilmizâde İbrahim Rıfat hakkında çok az malumat vardır. Arşiv belgelerinden elde edilen bilgilere göre İbrahim Rıfat, Beyazıd Camii ders mezunlarından idi (Güçtekin, 2013, s. 210). Kadıköy’de 1900-1914 (?) yılları arasında eğitim veren Kenzü’l-maarif Mektebi’nin kurucusu ve müdürü olduğu da bilinmektedir (Güçtekin, 2013, ss. 209-211).  Eserlerinden öğrendiğimize göre çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. Sualli Cevaplı Talim-i Edebiyat-ı Osmaniyye adlı eserinde Hadikatü’l-Maarif Mektebi (İbrahim Rıfat, 1312); Menakıb-ı Hazret-i İmam Şafiî yahud Bir Hatıra adlı eserinde ise Mekteb-i Tefeyyüz muallimlerinden olduğunu ifade eder (İbrahim Rıfat, 1318).

Yapay Zekâ ve Ahlaki Zekâ

Yapay Zekâ ve Ahlaki Zekâ

Laura Pana, Doç. Dr., Bükreş Politehnica Üniversitesi

Çev., Esra Cizmeci Ümit, Doç. Dr., Yalova Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0003-1193-9112

DOI: 10.5281/zenodo.5807409

Yapay Zekâ ve Ahlaki Zekâ

Yapay zekâ sistemlerinin davranışında bir ahlaki kodun uygulanmasının sadece soyut bir zekâ değil, belirli bir insan ve yapay zekâ biçimine ihtiyaç duyduğu tezini tartışıyoruz. Zekâyı, içyapısı ve ahlaki sistemin yapısal seviyeleri olan bir sistem olarak sunuyoruz ve aynı zamanda yapay zekâ sahibi faillerin belli başlı özelliklerini sunarak, onlara nasıl davranılması gerektiğini sıralıyoruz: 1- (karmaşık, uzmanlaşmış, özerk veya kendi kendine yeten, kararlı ve hatta öngörülemeyen davranışları olan) bireysel varlıklar, 2- ahlaki zekâ gibi çeşitli ve hatta çoklu zekâ formlarına sahip varlıklar, 3- (belirli, esnek ve sezgisel mekanizmalar ve karar prosedürleri ile) açık ve hatta serbest davranışlı performans gösteren sistemler, 4- sadece öğretime değil, eğitime de açık sistemler, 5- sadece “durum” değil “hayat bilgisi” olan varlıklar, 6- sadece otomatizmlerle değil, inançlarla (bilişsel ve duyuşsal kompleksler) donatılmış, 7- hatta düşünebilen ve yansıtabilen (“ahlaki yaşam”, yalnızca bir bilinç etkinliği değil, aynı zamanda bir ruhaniyet biçimidir), 8- bazı gerçek (bedensel veya sanal) toplulukların unsurları/üyeleri, 9- ve kültürel varlıklar: çünkü özgür davranış, “doğal” veya yapay bir varlığın eylemlerine kültürel değer katar. Bu tür özelliklerin uygulanması, insanlar gibi olan makineleri tasarlama, inşa etme ve eğitme çabalarını zorunlu olarak gerektirmez. İnsan ahlaki kodu telafi edilemez bir şekilde kusurludur: bu; etik sistemlerin icadıyla, ideal değerlerin dolaşımıyla ve etik eğitimle (bilgisayar eğitimiyle bile) giderilemeyecek tercihin, hesap vermenin (sorumluluğun değil) ve özgürlüksüzlüğün ahlakıdır. Ancak böyle kusurlu bir ahlak, uygulanması için mükemmel araçlara ihtiyaç duyar: özel mantık alanlarının; makineye sadece zekâ değil, aynı zamanda vicdan ve hatta ruh kazandıracak etkili psikolojik (teorik ve teknik) kazanımların; nesnel kararı öznel bir kararla tamamlamak için kapsamlı teknik araçların uygulamaları. Makine etiği en yüksek kalitede olabilir/olacaktır çünkü bilimlerden türetilecek, tekniklerle modellenecek ve teknolojilerle başarılacaktır. Yapay bir ahlaki davranışın uygulanması için gerekli olan belirli bir ahlaki zekâ hakkındaki kuramsal hipotezimiz doğruysa, bazı kuramsal ve teknik sorunlar ortaya çıkar, ancak aşağıdaki çalışma hipotezleri mümkündür: yapısal, işlevsel ve davranışsal. İnsan ve/veya yapay ahlakın geleceği tahmin edilmelidir.

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Zeyl-i Risâle-i Ahlâk

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Zeyl-i Risâle-i Ahlâk

Prof. Dr.,Mükerrem Bedizel Aydın, Sakarya Üniversitesi. baydin@sakarya.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-2047-265X

Dr., Ender Büyüközkara, Sakarya Üniversitesi. ebuyukozkara@sakarya.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-7039-3159

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Zeyl-i Risâle-i Ahlâk

Osmanlı devlet adamlarından Mehmed Sadık Rifat (1807-1857)[1] yoğun görevleri arasında pek çok eser vücuda getirmiş; özellikle siyaset, hukuk ve ahlak konularında yazmıştır. Ölümünden sonra, resmî ve özel yazılarından bir kısmı oğlu Mehmed Rauf Paşa tarafından Müntehabat-ı Âsâr başlığı altında toplanarak yayımlanmıştır. Eser şu yazılardan müteşekkildir:


[1] Biyografisi için bkz.: Günay, 1992; Semiz, 1994; Akyıldız, 2008.

DOI: 10.5281/zenodo.4173095

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Risâle-i Ahlâk

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Risâle-i Ahlâk

Mükerrem Bedizel Aydın – Prof. Dr.- Sakarya Üniversitesi

Ender Büyüközkara – Dr. Sakarya Üniversitesi

DOI: 10.5281/zenodo.4173095

ORCID: orcid.org/0000-0002-2047-265X

ORCID: orcid.org/0000-0002-7039-3159

Yıl: 2020 (Eylül) / Cilt: 1 / Sayı: 1
Sayfa: 89-101

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Risâle-i Ahlâk

Mehmed Sadık Rifat Paşa’nın Risale-i Ahlak’ın incelemesi ve transkripsiyonu.